top of page

Partijen en voorwerpen

The original Group BV (hierna  “verwerkingsverantwoordelijke”)

Ruisbroekdorp 79, 2870 Puurs-Sint-Amands

E-mail: info@theoriginalgroup.org

Telefoon: +32470/47.87.03

 

“The Original Group” stelt deze algemene voorwaarden vast,  dat tot doel heeft de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: https://www.theoriginalgroup.org/.

Partijen en voorwerpen

Definitie

De algemene voorwaarden zijn voorwaarden die zowel wettelijk verplicht zijn als deze die wij opleggen aan onze klanten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de website ‘The Original Group’.

 

Onze diensten:

 • Het opzetten en afbreken van evenementen;

 • Het opzetten en afbreken van feesten;

 • Het begeleiden van evenementen;

 • Het begeleiden van feesten;

 • Het organiseren van evenementen;

 • Het organiseren van feesten;

 • Het verhuren van event materiaal

 • Horeca gerelateerde diensten

Definitie

Offertes

Offertes kunnen vrijblijvend aangevraagd worden, deze offertes worden binnen de 2 werkdagen per mail verzonden en zijn 14 kalenderdagen geldig. De prijzen op de offertes zijn onder voorbehoud van eventuele product kost stijgingen, wanneer er een stijging van 5% in de aankoopprijs van de goederen op de offerte heeft plaatsgevonden zal de verkoopprijs ook met 5% stijgen.

Offertes

Totstandkoming van de overeenkomst

Totstankoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand na het goedkeuren van de offerte. De overeenkomst kan enkel onder bepaalde voorwaarden afgezegd worden. later meer hierover.

Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de klant

Verplichtingen van de klant

De Klant wordt er toe verplicht de termijnen voor betalingen, offertes, ophaling, terug brengen te respecteren.

 

Schade aan de goederen, door de klant, aanverwanten, personeel of klanten van de klant zal resulteren dat de waarborg wordt ingetrokken. Is de schade groter dan de waarborg zal er een een extra schadefactuur verstuurd worden.

 

Diefstal van de goederen of producten die gebeurd zijn door nalatigheid van de klant, wordt vergoed door de klant.

de klant is altijd verantwoordelijk voor alle schade aangebracht aan de goederen na het moment van de plaatsing of afhaling tot het goed wordt afgebroken of teruggebracht.

Voor de tenten voorziet de klant 2 tot 3 personen voor mee de tent op te zetten. Kan de klant dit niet voorzien geeft hij dit mee in het aanvraag formulier. De extra kost dat The Original Group draagt voor het voorzien van extra mankracht wordt doorgerekend aan de klant.

Levering, opbouwen en afhalen

Levering, opbouwen en afhalen

Voor de diensten wordt de levering aanzien het moment waarop de dienst aanvangt. De Prijzen van de dienstprestaties hangt af van project en type dienst.

Voor de verhuur kan de klant kiezen voor levering of afhalen voor alles producten met uitzondering van de tenten. Bij de tenten is de klant verplicht het door ons te laten brengen en opzetten. De prijs voor het opzetten van de tenten zit inbegrepen in de verhuurprijs.

Voor het vervoer wordt er 1,00 euro per gereden km aangerekend (start: Ruisbroek-Dorp 79, 2870 Puurs-Sint-Amands) met een minimum van 50 euro. Voor leveringsplaatsen gelegen buiten wordt er 1,20 euro per gereden km gerekend. Dit om rekening te houden met eventuele extra vervoerskosten.

Facturatie, betalingen en incassokosten

Wanneer de klant akkoord gaat met de offerte. Wordt 2 werkdagen nadien de factuur verstuurd. Deze factuur moet 14 dagen voor de levering van goed/dienst in zijn volledige betaald zijn via overschrijving.

Heeft de klant deze niet betaald op de vervaldatum zal de klant een aanmaning ontvangen met de vraag om de factuur binnen de 5 dagen alsnog te betalen. Heeft de klant deze alsnog niet betaald moet de klant  bij levering of afhaling van het goed/dienst het verschuldigde bedrag betalen. Kan de klant deze niet betalen wordt de overeenkomst teniet gedaan. Eventuele gemaakte kosten voor vervoer worden aangerekend en zijn te betalen binnen de 5 dagen. Betaald de klant deze niet zal er beroep gedaan worden op een incasso bureau.

Voor de diensten die afhangen van uur prestaties wordt de factuur 2 kalenderdagen na het verrichten van de dienst verstuurd en heeft een betaal termijn van 15 dagen. Heeft de klant na deze vervaltermijn niet betaald wordt er een eerste aanmaning verstuurd met een betaal termijn van 5 dagen. Faalt de klant deze alsnog te betalen krijgt de klant een tweede aanmaning om het verschuldigde bedrag te betalen binnen 1 dag. Met de derde aanmaning worden er 10 euro administratieve kosten aangerekend. Heeft de klant nog steeds niet betaald wordt er beroep gedaan op een incasso bureau.

 

Alle facturen en aanmaningen worden verstuurd via e-mail, samen naar minder papier verspilling.

Facturatie, betalingen en incassokosten

Annulatie of verplaatsing

De klant kan de overeenkomst beëindigen tot 14 dagen voor de levering van het goed of dienst, zonder dat hier extra administratieve kosten bijkomen. Alreeds gemaakte kosten (aankoop goederen/producten of planningsuren) worden wel aangerekend, tenzij het gaat om overmacht. Beëindigd de klant de overeenkomst binnen de 14 dagen voor de levering van het goed of dienst worden alreeds gemaakte kosten aangerekend en wordt er een administratieve kost van 50,00 euro extra aangerekend. Als het gaat om overmacht worden enkel de alreeds gemaakte kosten aangerekend als de overeenkomst beëindigd wordt binnen de 14 voor levering van het goed of dienst.

Wilt de consument het evenement of feest verplaatsen naar een andere datum dan zullen wij een extra administratieve kost van 50 euro aanrekenen plus alreeds gemaakte kosten die niet te recupereren zijn. Als het gaat om overmacht zullen enkel de alreeds gemaakte kosten die niet recupereerbaar zijn extra aangerekend.

Annulatie of verplaatsingvan het evenement of feest

Overmacht

Ingeval van overmacht belt (+32470/47.87.03 of +32476/77.55.20) de klant ons op om te zeggen dat hij/zij onze diensten niet meer kan gebruiken en waarom en stuurt nadien nog eens een mail met dezelfde informatie naar: info@theoriginalgroup.org

Volgende opsomming zijn de zaken die door ons als overmacht worden aanzien:

 • Zieken van de persoon zelf,

 • Zieken van bloed- en aanverwanten tot de 1ste graad,

 • Pandemie,

 • Epidemie,

 • Natuurrampen,

 • Overlijden van de persoon zelf,

 • Overlijden van een persoon van bloed- en aanverwanten tot de 1ste graad,

 • Ziekenhuisopname van de persoon zelf,

 • Ziekenhuisopname van bloed- en aanverwanten tot de 1ste graad.

Overmacht

Verplichtingen die wij moeten nakomen

Verplichtingen die wij moeten nakomen
 • Offerte en facturen worden altijd binnen de 2 werkdagen na aanvraag verstuurd via mail,

 • The Original Group zorgt er voor dat de evenementen of feesten die door ons worden georganiseerd, begeleid, opgezet of afgebroken wordt; altijd op een professionele manier gebeurd.

 • The Original Group zal nooit afwijken van deze voorwaarden, tenzij hier een wederzijds akkoord is met de klant

 • The Original Group zal alle vragen/opmerkingen die per mail worden verstuurd binnen de 2 werkdagen beantwoorden en dit via mail.

 • The Original Group kan een levering van goed of dienst annuleren als het gaat om overmacht.

Klanten met een mondeling of schriftelijk contract

Klanten met een mondeling of schriftelijk contract

Heeft een klant met ons een andere overeenkomst afgesloten gelden de afwijkende overeenkomsten in het contract met deze klant.

Gegevens verwerking

Gegevens verwerking

De gegevens die wij van onze klanten verzamelen worden opgeslagen in het door ons gebruikte accounting en facturatie systemen. Deze gegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig. Heb je bij ons 7 jaar niet meer actief of heb je geen diensten meer aangevraagd bij ons, worden jouw gegevens niet meer gebruikt voor het versturen van marketing-mails en advertenties. Wenst u geen marketing e-mails meer te ontvangen van ons stuur dan een mail naar info@theoriginalgroup.org met uw contactgegevens en de vraag dat u geen e-mails van ons meer wenst te ontvangen.

The Original Group BV heeft het recht om jouw gegevens aan derden door te geven mits dit nodig is voor het realiseren van één van onze dienstverrichtingen. 

bottom of page